sofiacouncil.bgСтоличен Общински Съвет

sofiacouncil.bg Profile

sofiacouncil.bg

Title:Столичен Общински Съвет

Description:Столичен Общински Съвет Добре дошли на сайта на Столичния общински съвет! Столичният общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на Столична община. Той е колективно действащ орга

Keywords:

Discover sofiacouncil.bg website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sofiacouncil.bg Information

Website / Domain: sofiacouncil.bg
Website IP Address: 195.8.222.39
Domain DNS Server: sns.netissat.bg,pns.netissat.bg

sofiacouncil.bg Rank

Alexa Rank: 761935
OursSite Rank: 4
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sofiacouncil.bg Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $108,190
Daily Revenue: $296
Monthly Revenue: $8,892
Yearly Revenue: $108,190
Daily Unique Visitors: 27,270
Monthly Unique Visitors: 818,100
Yearly Unique Visitors: 9,953,550

sofiacouncil.bg WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Fri, 17 Nov 2017 20:20:28 GMT
Server Apache

sofiacouncil.bg Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sofiacouncil.bg Similar Website

Domain WebSite Title
wvpools.com IdealWV.com, online home of Ideal Distributing, West Virginia's oldest and largest swimming pool a...
maintaptavern.com Main Tap Tavern
southfloridahanmudo.com South Florida Han Mu Do - Karate Martial Arts Hollywood FL
tukree.com Best Online Shopping in Bangladesh | Tukree.com
escamillaspartyrental.com Welcome to our Rental Site
plumbingbrea.com Plumbing Brea | Call Bill Metzger Plumbing (714) 280-0787
godspropertyradio.com GOD's PROPERTY RADIO GOD'S PROPERTY RADIO
stephaniestraining.com Custom Personal Training in Los Angeles - Stephanie's Training
wetumpkateaparty.org The Wetumpka Tea Party
thedelona.com Delona Restaurant - Family Dining in Escanaba and Gladstone MI
kandcpowerwashing.com Welcome
mercedestrue.com mercedestrue
storm-vr.com Storm
vipvalves.com VIP VALVES (INDIA) PVT. LTD.
groveauctions.com D. Owen Grove Auctions - Auction House, Real Estate, Online Auction Sites
plumerianailspa2016.com About Waterless
gazetadesfantugheorghe.com Stirea zilei - www.gazetadesfantugheorghe.com
habanerosfreshmexlcnm.com Home

sofiacouncil.bg Traffic Sources Chart

sofiacouncil.bg Alexa Rank History Chart

sofiacouncil.bg aleax

sofiacouncil.bg Html To Plain Text

Столичен Общински Съвет Добре дошли на сайта на Столичния общински съвет! Столичният общински съвет е орган на местното самоуправление на територията на Столична община. Той е колективно действащ орган с обща компетентност. Столичният общински съвет се състои от 61 общински съветници, избрани пряко от населението на Столична община. Столичният общински съвет осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Столична община. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация общинският съвет има следните правомощия: определя политиката за изграждане и развитие на общината; одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета на Столична община ; избира и освобождава председателя на съвета и кметовете на райони; определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на Столична община; приема годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му; определя размера на местните такси; приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на Столична община, кметовете на районите и кметствата, приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества с общинско имущество и определя представителите на Столична община в тях; приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми и емитиране на облигации; приема решения за създаване и одобряване на общи и подробни градоустройствени планове за територията на общината или за части от нея; приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на Столична община; определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на Столична община, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на Столична община, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура; приема решения за участие на общината в сдружения на местните власти в страната и чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на Столична община в тях; приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони други обекти с общинско значение; приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението на Столична община по въпроси от своята компетентност; удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани. В своята дейност Столичният общински съвет се ръководи от следните принципи: законност; колегиалност; самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения; гарантиране и закриляне интересите на жителите на Столичната община; публичност при взимане на решения и тяхното изпълнение. Столичният общински съвет избира обществен посредник, който съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред общинския съвет и администрацията на Столична община. Столичният общински съвет провежда редовни заседания всеки втори и четвърти четвъртък от месеца от 10:00 до 14:00 часа. Заседанията на съвета са открити. По изключение Столичният общински съвет може да реши отделно заседание или разглеждането на отделни точки от дневния ред да се проведе при закрити врати. Дейността на Столичния общински съвет се осъществява въз основа на шестмесечна оперативна работна програма, която се изготвя от председателя на СОС въз основа на предложенията на общинските съветници, кмета на Столична община, кметовете на райони и кметства. Предстоящо заседание на Столичния общински съвет Архив на заседанията Образци на декларации по чл. 12 по ЗПУКИ Столична община Проекти за изменение и допълнение и нови нормативни документи се намират в рубрика Новини Проекти на нормативни актове, в процес на обществено обсъждане нагоре

sofiacouncil.bg Whois

Domain Name: SOFIACOUNCIL.BG